Hyzmatlarymyz

Hyzmatlarymyz


Mälim boluşy ýaly IT-hyzmatlary tehnologiýasy islendik ofisiň bir bolegi bolmak bilen durmuşumyzyň hem bir bölegi  bolup durýar.Tehniki komekçi stoly ya-da tehnologiki üpjünçilik hyzmat gurlyşy bolup ulanyjylaryň meselelerini,kompyuterleriň daşky gurluş we programalar bilen çözmegini üpjün edyär.Islendik tehniki meseleleri bejermek üçin  kömekçi stollar gurnalyp bilner.Meselem: esasy,tutuşlaýyn,bölekleýin we ş.m. Her kompaniýa üçin tehniki goldaw dürli ýollar bilen gurnalyp bilner. Mysal üçin merkezi, ýerli we wirtual we.ş.m. Tehniki goldaw daşky (esasy kompýuter çeşmeleri we.ş.m) we içki (IT bölümleri we uly guramalar) müşderilere hyzmat ediş usullaryna baglylykda gurnalýar. Informasion tehnologiýanyň ählitaraplaýyn biziň durmuşymyza ornaşmagyny üpjün edýän biznes prosesleriniň esasy funksiýalaryna düşünmek wajypdyr. Şeýle hem IT we önümiň başlangyç funksiýalaryny kämilleşdirmeýän  bolsa-da, olar guramanyň ähli zerurlyklaryny kabul edýärler. “Türkmen Inženerçilik we Maslahat” H.J.  guramalaryň informasion ulanyjylarynyň, şeýle hem telekommunikasiýa, serwer we ofis enjamlarynyň goldawy üçin hyzmatlar bilen üpjün edýär. Hyzmatlar ulanyja funksional çeşmelere we hyzmat derejesiniň şertnamasyna baglylykda üpjün edýärler.


Energetika boýunça:

proýektirleme

elektrostansiýalary gurnamak

howadan tok geçiriji zolak

kabelly tok geçiriji zolak 


Kommunikasiýa boýunça:

proýektirleme

dispetçer arkaly merkezleşdirme ulgamyny düzmek

aragatnaşygyň kanallaryny salmak

simsiz tor


Maslahatlar boýunça:

bazaryň marketing seljerişi

telekeçilik maslahaty

gurluşyk işleriniň smetasy

logistika boýunça maslahat


IT goldawlary:

 • Siziň kompýuter enjamlaryňyzyň satyn alyş bahalaryny azaltmak;
 • Biznes proseslerini kämilleşdirmek, tor operasiýalarynyň tizligini artdyrmak;
 • Informasiýanyň we tehniki goldawyň amatly we aňsat meýilnamalaşdyrylmagy;
 • Tehniki goldaw – bu siziň IT ulgamyndaky ähli meselelere garşy ätiýaçlandyryş.
 • Bazar jemlemesini bazarlamak
 • Önüm döretmek
 • Dolandyryş zynjyryny üpjün etmek
 • Önümçilik dolandyryşy
 • Satuw dolandyrşy
 • Ähli söwda proseslerini standartlaşdyrmak müşderi gatnaşyklary bilen baglydyr.
 • Firmanyň offis bölümlerinde işiň durnuklylygy we transperansy.
 • Ähli müşderi maglumatlaryny bir maglumat bazasyna we guramasyna birleşdirmek, müşderiler bilen gatnaşyk saklaýan ähli mümkin bolan kanallary merkezleşdirilen dolanşykdan işletmäge ýardam edýär.