Biz barada

Biz hakynda


 "Türkmen inženerçilik we maslahat" H.J. 2003-nji ýylda öz işine başlady we işlän ýyllarynda ynamdar ýoldaş hökmünde tanaldy. Durnukly ösüşleriň netijesinde energetika, inženerçilik we maslahat ulgamynda öz ýerimizi tutmany başardyk. 6 ýylyň içinde "Türkmen inženerçilik we maslahat" H.J. az bolmadyk tejribelere ýetmegi başardy. Şoňçada "Türkmen inženerçilik we maslahat" H.J. öz hyzmatlaryny bermek bilen meşgullanýar. Biz üçin oňaýly teswirler we gowy netijelere ýetip bilmek möhüm. Biz üçin müşderileriň şat bolmagy we gerek bolanda bize ýene-de  ýüz tutmagy möhümdir. Biz bilen işi amala aşyrylandan soň biziň toparymyz hakynda gowy pikirleri galdyrmak üçin öz hyzmatlarymyzy ýokary derejede ýerine ýetireris. Biziň bahalarymyz el ýeterli bolup hatda iň talap ediji müşderileriň hem talaplaryny garşylaýar. Tiz, ýokary hilli we wagtynda - biziň toparymyzyň ýörelgesidir.

25
+
Tejribeli maslahatçylar
80
+
Ýerine ýetirilen taslamalar
120
+
Şat müşderiler
24
/7
Sagat goldaw

Biziň Hyzmatlarymyz

Elektrostansiýalary gurnamak

Ýokary hilli we howpsuz, siziň ähli talaplaryňyza laýyk gelýän elektrostansiýalary taýýarlamak

Dispetçer arkaly merkezleşdirme ulgamyny düzmek

Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen siziň ähli işleriňizi awtomatlaşdyrmak.

Telekeçilik maslahaty

Biziň maslahatçylarymyz siziň işiňizi dogry ösüşe ugrukdyrarlar.

Programma Üpjünçiligi

Dürli görnüşdäki web sahyplar, android,ios,windows,macos operasion ulgamlary üçin programma üpjünçilikleri taýýarlamak.

Ligistika

Biziň logistika hyzmatlarymyz amatly nyrhy we ýokary hili bilen tapawutlanýar.

Bazaryň marketing seljerişi

Biziň bilermenlerimiz siziň indiki bazar şowlylygyňyzy seljererler.