Marketing

Döwrebap hasaplamaryň netijesinde takyk marketing

Gurluşyk işleriniň smetasy

Ähli gurluşyk işleriňiziň smetasyny taýýarlamak

Döwrebap ylmy ýörelgeler

Ýerine ýetirilýän islendik taslamamyz döwrebap ylmy-tehnologiýalara esaslanýar.

Biziň Hyzmatlarymyz

Elektrostansiýalary gurnamak

Ýokary hilli we howpsuz, siziň ähli talaplaryňyza laýyk gelýän elektrostansiýalary taýýarlamak

Dispetçer arkaly merkezleşdirme ulgamyny düzmek

Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen siziň ähli işleriňizi awtomatlaşdyrmak.

Programma Üpjünçiligi

Dürli görnüşdäki web sahyplar, android,ios,windows,macos operasion ulgamlary üçin programma üpjünçilikleri taýýarlamak.

25
+
Tejribeli maslahatçylar
80
+
Ýerine ýetirilen taslamalar
120
+
Şat müşderiler
24
/7
Sagat goldaw


Biziň ýerine ýetiren işlerimiz